Privacyverklaring

Van Rossem Advocatuur, gevestigd te (5340 BB) Oss aan de Geurdenhof 44-a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Van Rossem Advocatuur waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van zijn diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Ik houd mij in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Rossem Advocatuur verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten, op basis van een wettelijke grondslag, een gerechtvaardigd belang en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Afhankelijk van de door u afgenomen diensten bij Van Rossum Advocatuur kan ik de volgende persoonsgegevens in mijn administratie verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • huwelijkse staat
 • gegevens omtrent arbeidsovereenkomsten, arbeidsverleden
 • inkomensgegevens
 • uitgavengegevens
 • financiële gegevens
 • schulden
 • gegevens van direct betrokkenen (bijvoorbeeld beschermingsbewindvoerder, curator, mentor, budgetbeheerder)

Van Rossem Advocatuur verwerkt (alleen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten on/of wettelijke taak) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • nationaliteit
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via fred@vanrossemadvocatuur.nl, dan verwijder ik deze informatie.
 • (gevoelige) gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
 • authentieke akte
 • gegevens omtrent sociale omstandigheden

Van Rossem Advocatuur levert juridische diensten alvorens u overgaat tot (volledige) betaling daarvan. Om dit mogelijk te maken en u en mijzelf te beschermen tegen misbruik, kan ik uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doe ik door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Van Rossem Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om diensten bij u af te leveren
 • uitoefening van een wettelijke taak
 • verzenden van een eventuele nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • social media sharing zoals fb, twitter en google+ etc.
 • marketingdoeleinden
 • het afhandelen van uw betaling
 • Van Rossem Advocatuur verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte
 • Van Rossem Advocatuur verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van mijn diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Van Rossem Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en wettelijke bewaartermijnen. Voor zover ik de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Van Rossem Advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of mijn kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder, maar niet uitsluitend de WWFT, of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leverancier), sluit ik verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Rossem Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fred@vanrossemadvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Rossem Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Van Rossem Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Mr. F.J.M. van Rossem gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’). SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met mij communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en ik de gegevens die u verstuurt kunnen inzien. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijn kantoor via het emailadres fred@vanrossemadvocatuur.nl

Wijziging privacyverklaring

Van Rossem Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe ik met uw privacy omga dan kunt u contact opnemen met mij via emailadres fred@vanrossemadvocatuur.nl