Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Advocatuur mr. F.J.M. van Rossem B.V.


Artikel 1 – Toepasselijkheid

Advocatuur mr. F.J.M. van Rossem B.V.; hierna te noemen ‘Van Rossem Advocatuur’, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij één advocaat werkzaam is, die zich ten doel stelt om juridische diensten te verlenen. Dit met name op het gebiedvan het privaatrecht (specialist op het gebied van het incasseren van openstaande vorderingen), insolventierecht, arbeidsrecht en strafrecht, alles in de ruimste zin het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende en vervolg)opdrachten van Van Rossem Advocatuur.


Artikel 2 – Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Van Rossem Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke en stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Van Rossem Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg isvan grove nalatigheid of opzet.

Artikel 3 – Honorarium en verschotten

 1. De kosten van uitvoering van opdracht door Van Rossem Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium en eventuele verschotten, voor zover van toepassing.
 2. Tenzij tussen partijen anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
 3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Van Rossem Advocatuur periodiek vast te stellen basistarief, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Van Rossem Advocatuur bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen.
 4. De verschotten betreffen de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht van Van Rossem Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

 • Voor het incasseren van onbetwiste openstaande vorderingen door Van Rossem Advocatuur gelden andere regels. Openstaande vorderingen worden geïncasseerd op basis van het ‘No Win, No Fee’-principe. Indien Van Rossem Advocatuur er niet in slaagt de openstaande vordering te incasseren, zal er geen honorarium aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de vordering inclusief rente en kosten wordt voldaan, wordt de zaak zo afgewikkeld dat opdrachtgever de hoofdsom overhoudt na BTW restitutie.
 • Indien Van Rossem Advocatuur er niet in slaagt de openstaande vordering te incasseren door feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of binnen de risicosfeer van opdrachtgever liggen (bv. het niet reageren van de opdrachtgever op een herhaald verzoek of het annuleren van de incasso door de opdrachtgever), dan is Van Rossem Advocatuur gerechtigd om de buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Tussentijdse betalingen strekken op grond van art. 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en het restant op de hoofdsom, dit behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Genoemde bedragen worden in beginsel verrekend met de door Van Rossem Advocatuur ontvangen bedragen, dan wel worden deze bedragen in rekening gebracht, indien de opdrachtgever rechtstreekse bedragen heeft ontvangen.
 • In het geval Van Rossem Advocatuur de opdracht heeft gekregen om een gerechtelijke procedure te starten, dan mag zij er ook op vertrouwen dat de opdrachtgever het vonnis wenst uit te winnen. Indien hier geen sprake van is, dan heeft Van Rossem Advocatuur het recht om de in het vonnis toegewezen rente, buitengerechtelijke kosten en eventuele salaris gemachtigde/raadsman in rekening te brengen. Indien niet het volledige bedrag (hoofdsom, rente en alle overige kosten) wordt toegewezen, is Van Rossem Advocatuur gerechtigd om 10% excl. BTW over het toegewezen bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 100,00 excl. BTW. Door de executerende deurwaarder in rekening te brengen afwikkelingskosten en andere niet aan de wederpartij door te berekenen kosten worden door Van Rossem Advocatuur aan de opdrachtgever doorbelast.

Artikel 4 – Betaling

 1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één maand gedeclareerd.
 2. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Reclamaties over een factuur dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk in het bezit van Van Rossem Advocatuur te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt ingestemd te hebben met de declaratie.
 3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag een gekapitaliseerde rente van 12% per jaar verschuldigd.
 4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 200,00.
 5. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Van Rossem Advocatuur haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Indien tot opschorting wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met opdrachtgever worden gecommuniceerd. Van Rossem Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 • Indien de opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Van Rossem Advocatuur zal bij het niet betalen van een vordering de consument aanmanen en een betaaltermijn gunnen vanvijftien dagen. In de aanmaning staat opgenomen wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen. In het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn.
 • Voor zover tijdige betaling uitblijft, is Van Rossem Advocatuur tevens gerechtigd om het faillissement van opdrachtgever aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.500,00 en mogen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Depotstorting

Van Rossem Advocatuur kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.


Artikel 6 – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Van Rossem Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AIG Europe S.A., Netherlands Branch afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium.
 2. Indien de uitvoering van de opdracht met zich meebrengt dat door Van Rossem Advocatuur in overleg met de opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde persoon die niet deel uitmaakt van Van Rossem Advocatuur wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is Van Rossem Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

Artikel 7 – Bewaartermijn dossier

Na het sluiten van de dossiers worden deze zo spoedig mogelijk naar de opdrachtgever teruggezonden. Van Rossem Advocatuur bewaart alle stukken in haar digitale archief voor de duur van zeven jaren. Na verloop van die termijn worden de dossiers vernietigd.


Artikel 8 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst met Van Rossem Advocatuur is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. In het laatste geval is behoudens andersluidend wettelijk voorschrift de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van de geschillen omtrent aan Van Rossem Advocatuur verstrekte opdrachten kennis te nemen.


Artikel 9 – Wet Wwft

De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat ons kantoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hierna te noemen Wwft, alsmede de daarbij behorende besluiten en regelingen, verplicht is om de in die regelgevingomschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee bekend dat ons kantoor krachtens Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren. De opdrachtgever dienthieraan telkens en volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Van Rossem Advocatuur zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren.

De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Van Rossem Advocatuur en doet afstand van ieder recht om Van Rossem Advocatuur strafrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van Van Rossem Advocatuur in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.


Artikel 10 – Wijzingen adres, burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime

De opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen, alsmede wijzigingen in burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime, binnen veertien dagen schriftelijk aan Van Rossem Advocatuur mede te delen. Hetzelfde geldt voor toetredingen tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), het verkeren in staat van faillissement dan wel het onder bewind of curatele te worden gesteld.